Polepšajmo in uredimo naše Kočevje

Alenka Korenjak, Zala Velkavrh

Pobuda za delovanje civilne iniciative se je začela z vizijo arhitektke Mateje Dekleva, ki je želela aktivno spreminjati razmere v kočevskem javnem prostoru in spodbuditi prebivalce k skrbi za okolje. Sčasoma se je formirala jedrna skupina iniciative, ki je imela januarja 2014 prvi sestanek. Trenutno jo sestavlja 6 članov. Cilji iniciative so široki, predvsem pa opozarja in osvešča ljudi o pomenu prostora in poskuša spremeniti njihov odnos do okolja. Deluje v Kočevju, ki gospodarsko in razvojno zaostaja za državo, kar se po besedah članov pogosto odraža tudi v videzu prostora, ki je pogosto zanemarjen, degradiran ali pozabljen.

Ena od aktivnosti skupine je opozarjanje lastnikov parcel, ki so na pomembnejših lokacijah v mestu, preko pošiljanja »zrcal« – letakov s prijaznim nagovorom in dvema fotografijama v okviru. Opozoriti želijo na stanje, ki so se ga ljudje v Kočevju tako privadili, da ne vidijo možnosti za izboljšavo. Poleg tega izvajajo participatorne delavnice s prebivalci in urejajo okolico z udarniškimi delovnimi akcijami. V prihodnosti načrtujejo akcijo spodbujanja kolesarjenja skupaj s Kolesarskim društvom Melamin in garažno razprodajo v sodelovanju s Tržnico Kočevje in happening opozarjanja na pasje iztrebke v mestnem prostoru.

Po več kot letu dni delovanja je skupina še vedno organizirana kot civilna iniciativa. Nima lastnih sredstev niti ni financirana s strani katerekoli institucije. Prednosti takšnega načina delovanja so neodvisnost, možnost kreativnega in timskega dela in povezovanje z lokalno skupnostjo. Po drugi strani pa je največja šibka točka civilne iniciative majhna oz. nikakršna formalna kompetentnost, kar je skupina že izkusila pri nekaterih od akcij, ki so jih želeli izvesti.

Iniciativa je po letu in pol delovanja relativno dobro vpeta v lokalni kontekst. Doživeli so dober sprejem pri večini prebivalcev, nekaj težav so imeli z lokalnim komunalnim podjetjem in nekaterimi občinskimi službami. Trenutno se ukvarjajo z iskanjem načinov, ki bi delo članov iniciative kanalizirali tako, da bo formalno pridobilo na veljavi. Tako bi imela iniciativa večje možnosti soudeležbe pri vseh zadevah, ki se tičejo prostora.

 

Pobudnik: civilna iniciativa

Člani: Mateja Dekleva, Tanja Štajdohar in Hana Geder, Tina Kotnik, Tanja Kverh in Goran Šneperger

Lokacija: Kočevje, različne lokacije

Trajanje: od 2014

Kontakt: https://www.facebook.com/uredimoinpolepsajmonasekocevje

Leave a Reply

Your email address will not be published.