V Centru alternativne in avtonomne produkcije – CAAP se od junija 2013 aktivno ukvarjajo z razvojem stanovanjske kooperativekot trajnostne, stabilne in kakovostne rešitve stanovanjskih problemov v mestu. Začeli so z raziskovanjem koncepta, iskanjem primerov dobrih praks v tujini, analizo nepremičninskega trga in strukture prebivalcev Maribora. S skupino arhitektov so izvedli strokovno ekskurzijo v bližnji Gradec, kjer so spoznavali inovativne odgovore na vprašanji, kako združiti željo po zasebnem in skupnem prostoru in kako združiti človekovo individualnost s potrebo po bivanju v skupnosti. Po ogledih so izluščili arhitekturne elemente, ki so pri izvedbi večstanovanjske skupnostne gradnje posebej zanimivi in uporabni: odprta stopnišča, vrtovi in terase, zelena okolica, zelene fasade objektov, skrite garaže, območja brez avtomobilov, razgibane in igrive stavbe idr.

Naslednji korak je bila promocija, s katero so želeli koncept stanovanjske kooperative predstaviti in približati ljudem. Pripravili so informacijsko zloženko, na kateri so predstavili možne smeri razvoja kooperative, od gradnje do podpore pri povezovanju interesentov pri skupnostnem reševanju stanovanjskih problemov (menjave, delitve, skupinske gradnje, prenove ali nakupi). Ob koncu leta 2013 so organizirali javni posvet s strokovnjaki, predavanja o alternativnih načinih gradnje z naravnimi materiali in oglede dokumentarcev o stanovanjskih skupnostih, t. i. Cohousing.

Od začetka leta 2014 se vsako drugo sredo zvečer srečujejo v skupini interesentov, ki z vlaganjem lastnega časa, dela in znanja skupaj iščejo ekonomsko ugodnejše in družbeno prijetnejše oblike sobivanja. Kot organizacija želi CAAP iskalce stanovanj povezovati, jim pomagati pri identifikaciji njihovih potreb ter jih v vlogi moderatorja voditi čez participatorni proces soustvarjanja.

Zanimajo jih novi modeli financiranja, ki bodo primerni predvsem za reševanje stanovanjskih problemov prekerne populacije, saj ta zaradi negotovih oblik zaposlitve ni kreditno sposobna.Zadruga kot pravna oseba ima več možnosti za pridobivanje financiranja, vendar kljub temu opažajo, da imamo v Sloveniji toge finančne mehanizme in nizko zaupanje bank v projekte na področju družbenega inoviranja. Zato iščejo modele povezovanja z javnimi institucijami, z občino in stanovanjskimi skladi ter z drugimi nevladnimi organizacijami, ki bi s svojimi vsebinami lahko obogatili projekt stanovanjskih kooperativ ter prispevali k realizaciji.

V prihodnje se bo iniciativa v okviru programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška v okviru projekta »Inovaloca«, ki spodbuja inovativno rabo lokalnih virov kot priložnost za razvoj socialnega podjetništva, osredotočila na prenovo praznih, opuščenih stavb.

V procesu vzpostavljanja stanovanjske kooperative ugotavljajo, da je osredotočenost na lokacijo bistvenega pomena, saj je na tak način lažje vključevati nove interesente, ohraniti skupino povezano, cilj je bolj jasen in motivacija večja.

Nadaljnji koraki razvoja stanovanjske kooperative v Mariboru bodo odvisni od odločitev skupine iskalcev stanovanj, ki se redno sestaja. Skupina se bo odločila glede pristopa (obnova starogradnje ali novogradnja), glede lokacije ter seveda glede finančne zmožnosti skupine kot take. V veliki meri pa bo razvoj stanovanjske kooperative tudi v tem primeru, tako kot v drugih primerih, odvisen od zagotavljanja financiranja, ki pri tovrstnih projektih vselej predstavlja ključno oviro. Tega problema se v iniciativi lotevajo s povezovanjem vseh sektorjev (javnega, zasebnega in nevladnega) in si v bližnji prihodnosti obetajo pozitivne rezultate.

Pobudnik: Združenje CAAP

Časovni okvir:  junij 2013 –
Lokacija: Maribor
Spletna stran: www.caap.si
Facebook: https://www.facebook.com/stanovanjskakooperativa
Email: stasa.dp@caap.si

Leave a Reply

Your email address will not be published.